Betingelser

Forretningsbetingelser for DeliHood ApS

Ved anvendelse af ydelserne på hjemmesiden under domænet www.delihood.com accepterer du som bruger følgende forretningsbetingelser.

§ 1 Indledning

1.1 Driften af hjemmesiden varetages af Delihood ApS, CVR-nr. 38653822, Ny Østergade 9 2. Sal. 1101 Kbh. K. Mail: [email protected] (herefter ”DH”).

1.2. Tjeneste: Vi tilbyder en platform (hjemmeside) hvor vores brugere har mulighed for at bestille og eller udbyde produkter til afhentning hos udbyderen.

§ 2 Medlemskab

2.1 Adgangen til at benytte de af DH tilbudte ydelser, herunder adgang til at benytte DH’s tilbud om adgang til annoncering af madtilbud og køb gennem DH’s formidlingsplatform, forudsætter medlemskab af DH.

2.2 Et medlem som opretter en annonce for madsalg kaldes herefter for ”Sælger”. Et medlem, som benytter sig af en annonce til at købe mad, kaldes herefter for ”køber”.

2.3 Medlemskab af DH bliver etableret og er gyldigt ved opfyldelse af følgende kumulative betingelser:

a) Medlemmets accept af disse forretningsbetingelser for DH.

b) Medlemmets korrekte indtastning af medlemsoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse) i DH’s medlemsprofil eller oprettelse af medlemskab via Facebook-profil. Et medlem kan til enhver tid under menuen ”brugerprofil” foretage ændringer af sine medlemsoplysninger. Medlemmet skal kontakte DH via mail for at få slettet sin profil og medlemsoplysninger. Ved sletning af medlemsoplysninger, som er en forudsætning for at blive medlem af DH, anses medlemskabet automatisk for ophørt.

c) Medlemmets accept af DH’s Persondatapolitik, som findes på DH's hjemmeside.

2.4 Medlemmet modtager i forbindelse med oprettelsen af medlemskabet en bekræftelse, som sendes til medlemmets angivne e-mailadresse.

2.5 DH er berettiget til uden samtykke at afslå eller opsige ethvert medlemskab uden varsel. Ethvert medlem kan ringe sit medlemskab til ophør uden varsel ved at kontakte DH via mail.

§ 3 Ydelser

3.1 Udbyde, køb og salg af mad mellem medlemmer

3.1.1 DH’s medlemmer erhverver fra DH adgang til en formidlingsplatform (herefter kaldet ”Formidlingsplatformen”). Formidlingsplatformen indeholder og giver adgang til faktuelle oplysninger, som gør det muligt at etablere den fornødne kontakt mellem Købere og Sælgere, med henblik på at træffe nærmere aftale vedrørende afhentning af mad. Når sådanne aftaler indgås mellem medlemmer, er DH alene en uafhængig tredjemand, der assisterer parterne med at formidle aftalen. DH er ikke ansvarlig for Køberens eller Sælgerens opfyldelse af handlen og bærer intet ansvar for de oplysninger, som er anført om madproduktet i de enkelte annoncer. DH indgår naturligvis dialog med partner såfremt der opstår stridighed eller spørgsmål.

3.1.2 I forbindelse med salg af madprodukter sørger DH som tredjemand for at modtage betaling fra Køberen og for at overføre denne betaling til Sælgeren.

3.1.6 Ved ophør af medlemskab uanset årsag slettes alle medlemmets annoncer for salg af madprodukter.

§ 4 Priser for salg af madprodukter og betaling

4.1 Priser og betaling for salg af madprodukter gennem Formidlingsplatformen mellem medlemmer.

4.1.1 En Sælger fastsætter selv til hvilken pris, ud fra DHs anbefalinger, Sælgeren ønsker at sælge sine madprodukter ved oprettelsen af en annonce for salg heraf. Som betaling for brug af DHs formidlingsplatform, betaler Sælgeren et fast gebyr på 15%. pr. solgt ret/madprodukt (herefter ”Salgsgebyret”).

4.1.2 Sælger er ansvarlig for at medregne samtlige lovpligtige gebyrer, skatter, afgifter og lignende i den angivne pris, herunder eksempelvis moms, i det omfang salget af madprodukterne er underlagt momspligt, samt punktafgifter.

4.1.3 Formidlingsplatformen indeholder et betalingsmodul, der giver mulighed for online betaling for madprodukter. Ved brug af online betaling trækkes beløbet for madprodukterne på Køberens debit- eller kreditkort, når han eller hun køber Sælgerens madprodukter. Samtidig med betalingen trækkes, sendes en bekræftelses-email til Købers og Sælgers angivne e-mailadresser. Beløbet for madprodukterne overføres til Sælgerens brugerkonto på Delihood.com, der udbetales ugentligt skyldigt beløb DH fratrækker og beholder dog Salgsgebyret jf. pkt. 4.1.1

4.2 Betaling for madprodukter købt fra DH og samarbejdspartnere

4.2.1 Køb af madprodukter fra DH og samarbejdspartnere betales som udgangspunkt på samme måde som køb af DH produkter fra andre brugere, jf. pkt. 4.1.3.

§ 5 Markedsføring

5.1 Direkte eller skjult reklame, og enhver anden form for markedsføring på DH’s hjemmeside fra medlemmer på egne eller andres vegne, er ikke tilladt udover ved oprettelse af salgsannoncer for madprodukter på Formidlingsplatformen.

5.2 Enhver handling i strid med 5.1 anses som en væsentlig misligholdelse af aftalen mellem DH og medlemmet. DH forbeholder sig ret til uden varsel at slette indhold på DH's hjemmeside og til at træffe yderligere foranstaltninger, som DH anser for nødvendige som følge at overtrædelsen af punkt 5.1.

§ 6 Medlemmets særlige forpligtelser

6.1 Medlemmet indestår for, at de af ham eller hende opgivne data er korrekte, og at afgivelsen af data til DH ikke strider mod den til enhver tid gældende lovgivning eller tredjemandsrettigheder.

6.2 Medlemmet indestår for, at han eller hun ikke ved benyttelsen af DH’s hjemmeside tilfører DH’s hjemmeside usædeligt og/eller retsstridigt indhold og/eller virus, programmer eller software, som kan påføre DH og/eller andre medlemmers software og hardware skade.

6.3 Medlemmet indestår for, at han eller hun ikke vil gøre brug af data på DH’s hjemmeside til anden brug end kontakt direkte relateret til DH’s formidling af ydelser, herunder specielt ved benyttelse af e-mailadresser og postadresser, som medlemmet via DH’s hjemmeside måtte komme i besiddelse af.

6.4 Medlemmet indestår for, at han eller hun vil bruge platformen i overensstemmelse med de i disse forretningsbetingelser beskrevne retningslinjer. DH forbeholder sig ved mistanke om misbrug retten til at analysere medlemmets korrespondance med andre medlemmer via platformen samt at opsige dennes medlemskab.

§ 7 Fejl, mangler og reklamationer for madprodukter købt gennem Formidlingsplatformen

7.1 Opstår der problemer i forbindelse med dit køb via Formidlingsplatformen eller i fht. din aftalepart (Køber eller Sælger), kan du rette henvendelse til DH, hvorefter vi vil forsøge at være behjælpelig med at løse problemet. DH's ansvar er dog begrænset som anført i pkt. 8 nedenfor.

7.2 Ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven, finder købelovens regler anvendelse mellem Køber og Sælger.

7.3 Opdager du som Køber fejl ved madproduktet, eller viser madproduktet sig på anden måde at være mangelfuldt, skal du reklamere til DH inden for rimelig tid, max 5 dage, I modsat fald mister du retten til at påberåbe dig manglen.

§ 8 Ansvarsbegrænsning for DH

8.1 Ansvarsbegrænsning i fht. DH’s rolle ved køb og salg af madprodukter mellem medlemmer

8.2.1 Medlemmet er indforstået med og accepterer, at DH ikke kan drages til ansvar for andres benyttelse eller videregivelse af oplysninger på DH’s hjemmeside.

8.2.2 DH kan ikke drages til ansvar for ydelsernes tilgængelighed, fejl eller ved reducering og/eller udeblivelse af tjenestens funktionsdygtighed, herunder virus, tekniske fejl og udfald.

8.2.3 DH kan ikke drages til ansvar for økonomisk tab, følgeskader og/eller indirekte tab, herunder ved manglende indtjening eller tab af data og informationer.

8.2.4 DH kan ikke drages til ansvar for indholdet på DH’s hjemmeside; herunder eksempelvis tekst eller information om udbudte madprodukter eller links, som er anført eller oplyst af medlemmer i fritekst-felter eller på anden vis på hjemmesiden.

§ 9 Databeskyttelse

9.1 Som led i vores levering af vores ydelser til dig, er det nødvendigt, at vi behandler en række af dine persondata. Du kan læse mere om vores brug af persondata i vores Persondatapolitik, som findes på vores hjemmeside.

§ 10 Fortrydelsesret

10.1 Forbrugeres køb af madprodukter via Formidlingsplatformen

10.1.1 Der er ikke fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven på mad fra tidspunktet for bekræftelse af bestillingen. Umiddelbart efter bekræftelse af ordren afsættes den købte mad, og vi kan ikke annullere denne hos udbyder.

§ 11 Ændringer af forretningsbetingelser

11.1 DH forbeholder sig retten til at ændre disse forretningsbetingelser.

§ 12 Øvrige bestemmelser

12.1 Såfremt én eller flere af bestemmelserne i disse forretningsbetingelser bliver uvirksomme eller viser sig ugennemførlige, er parterne forpligtet til at træffe lovlige foranstaltninger, som i videst mulig omfang fører til samme eller tilsvarende resultat.

12.2 Såfremt én eller flere bestemmelser i disse forretningsbetingelser ikke er virksomme eller viser sig ugennemførlige, har ugennemførligheden eller uvirksomheden ikke indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

12.3 Enhver tvist mellem DH og et medlem afgøres efter dansk ret.